top of page
Numbers

airbnb -מיסוי דירות נופש ו

airbnb מס על דירת נופש ו

דירות מגורים לא תמיד משמשות למגורי קבע של בעלי הנכס או להשכרה ארוכת טווח. לעיתים הן משמשות כדירות נופש או ל-Airbnb.

ככל שדירות הנופש ודירות Airbnb הן במהותן דירות מגורים, הרי שבעת רכישתן ומכירתן יחולו מס רכישה ומס השבח בהתאם למה שפורט קודם לכן. ההבדל הגדול הוא בעניין אופן מיסוי ההכנסה מהשכרות קצרות מועד של נכסים אלה.

רשות המיסים רואה בהשכרת דירות נופש ו- Airbnb כהכנסה עסקית של המשכיר ולא כהשכרה. המשמעות היא שמדובר בניהול עסק כמו כל עסק אחר, דבר המחייב: פתיחת תיקים ברשויות המס השונות, תשלום מע"מ על ההכנסות, הגשת דו"חות שנתיים למס הכנסה ותשלום מס מלא על ההכנסות נטו לאחר ניכוי כל ההוצאות. ממש כמו כל עסק אחר.

אם כך, האם כדאי להשכיר דירת מגורים בהשכרות קצרות מועד כאלה, או להעדיף את ההשכרות ארוכות הטווח והסטנדרטיות? לכך, כמו שניתן להבין, אין תשובה קבועה כיוון שהדבר תלוי בפרמטרים נוספים ובנתונים אישיים שיקבעו מה המסלול הנכון ביותר בכל מקרה. זאת לא רק בהיבט המיסוי עצמו, אלא גם בהיבט של ניהול עסק שלם לכל דבר ועניין על כל דרישות החוק המתלוות לכך. 

השיטה שלנו - הכל במקום אחד 

החזר כספי

3

טיפול בהטבות והחזרי מס

הגשת דיווחי מס

2

עבודה מול רשות המיסים

הכנה והגשה של דיווחי מס

תשלום מס על השכרת דירה

פגישת יעוץ 

איתור צרכים
התאמת מסלול המיסוי המיטבי 

bottom of page