top of page
Numbers

 מיסוי דירות השקעה בחו"ל

מס על השכרת דירה תושב חוץ

השקעה בדירות מגורים בחו"ל הפכה להיות מאוד פופולרית בשנים האחרונות, אך בכל מה שקשור למיסוי - חלות על ההשקעות האלה הוראות שונות מאשר על השקעה דומה בישראל. הדבר נובע בין השאר מכך שחוק מיסוי מקרקעין
אינו חל על נכסים מחוץ למדינת ישראל
.


להלן נקודות שחשוב להכיר:

1. רכישה, השכרה ומכירת נכס בחו"ל כפופות לדיני המס המקומיים באותה מדינה. 

2. על רכישת נכס השקעה בחו"ל אין תשלום מס בישראל (כמו מס רכישה). 

3. על הכנסות מהשכרת נכס בחו"ל חייבים לדווח לרשויות בישראל (גם אם דווח ושולם מס בחו"ל).

4. על הכנסות מהשכרת נכס אפשר לדווח ולשלם מס באחד משני מסלולים:

4.1. דיווח מקוצר של 15% - משולם על ההכנסה ברוטו בניכוי הוצאות פחת בלבד, ללא אפשרות לקזז מס שכבר שולם בחו"ל.

4.2. דיווח מלא - משולם מס מלא על ההכנסה נטו מחו"ל לאחר ניכוי כל ההוצאות. במסלול זה כן תהיה התחשבות במס ששולם בחו"ל.   

 

5. על הרווח הנקי בעת מכירת הנכס ישולם מס רווח הון בישראל בגובה 25% (כמו על רווח מכל השקעה אחרת). 

השיטה שלנו - הכל במקום אחד 

החזר כספי

3

טיפול בהטבות והחזרי מס

הגשת דיווחי מס

2

עבודה מול רשות המיסים

הכנה והגשה של דיווחי מס

תשלום מס על השכרת דירה

פגישת יעוץ 

איתור צרכים
התאמת מסלול המיסוי המיטבי 

bottom of page