top of page
Numbers

 שוכר ומשכיר במקביל

מס על השכרת נכס ושכירות במקביל

אחת השאלות הנפוצות ביותר בקשר להשכרת דירות נוגעת לעניין האפשרות לקזז תשלום דמי שכירות בדירה אחת מהכנסות מהשכרת דירה אחרת כדי להקטין את המיסוי.
למשל: משפרי דיור שמשכירים דירה קטנה ושוכרים במקביל דירה יותר גדולה. מה יותר הגיוני מלקזז בין ההכנסה להוצאה?

אולם היגיון לחוד ומציאות לחוד. המחוקק אומנם מאפשר לעשות את הקיזוז ההגיוני הזה אך רק בשני מצבים:

1. מעבר לצורכי עבודה - אם מעבר הדירה היה עקב צורכי עבודה, ניתן לקזז בין ההכנסה מדמי שכירות להוצאה הנובעת מהשכרת דירה אחרת במשך לא יותר מ-5 שנים. מכיוון שהמחוקק לא קבע כללים לאופן הניצול של הטבה זו, כל מי שחושב שהדבר רלוונטי עבורו יכול לבקש את ההטבה.

2. מעבר לבית אבות - אם בעל הדירה עבר להתגורר בבית אבות, הוא יכול לקזז מחצית מההוצאה השנתית לבית האבות מההכנסות מדמי השכירות שהוא מקבל.

אנשים רבים אינם מכירים את ההטבות הללו ולא עושים בהן שימוש. ניצול ההטבות יכול מאוד להקל מבחינה כלכלית על מי שעומד בתנאים אלה וניתן גם לבקש את ההטבות שלא נוצלו בשנים קודמות. 

אנחנו ערוכים לבדוק עבור לקוחותינו את האפשרות לקבל הטבות אלה, ובמידת הצורך לטפל בשנים קודמות בהן ההטבות לא נוצלו.

השיטה שלנו - הכל במקום אחד 

החזר כספי

3

טיפול בהטבות והחזרי מס

הגשת דיווחי מס

2

עבודה מול רשות המיסים

הכנה והגשה של דיווחי מס

תשלום מס על השכרת דירה

פגישת יעוץ 

איתור צרכים
התאמת מסלול המיסוי המיטבי 

bottom of page