top of page
Law and justice symbols. Bokeh background..jpg

הגשת עררים וערעורים

חוקי המס מכתיבים את הדרך המחייבת שבה מתקיימים הליכים שונים בין רשות המיסים לנישום, לביצוע ביקורות שונות והטיפול בתוצאות אותה ביקורת. כאשר קיימת מחלוקת שלא מצאה פתרון בהסכמה בין רשות המיסים לנישום, החוק מפנה את הצדדים להמשך התדיינות בבתי המשפט במסגרת עררים או ערעורים בהתאם לסוגיה שבמחלוקת. 

עררים וערעורים אלה הם הליכים משפטיים בדיוק כמו כל הליך משפטי אחר. בכדי למצות את האפשרויות של הלקוח לפי החוק, יש להגיש עבורו את הערר לביהמ"ש הנכון, לעשות זאת במועד, וכן לכלול בפניה את כל המסמכים ההסברים וההנמקות הרלוונטיות למקרה. לדוגמא: דיוני שומות אצל פקיד השומה שהסתיימו בקביעה חד צדדית של רשות המיסים במסגרת צווים, ניתנים לערעור תוך 45 יום לביהמ"ש המחוזי. 

bottom of page