top of page
Home Library

החוק להגבלת השימוש במזומן
 

ההגבלות על השימוש במזומנים נכנסו לתוקף בתחילת שנת 2019, והן צפויות להתהדק עוד יותר במסגרת חוק ההסדרים שצמוד לתקציב המדינה שאמור להיות מאושר לקראת סוף שנת 2021. נזכיר שההגבלות בחוק זה חלות גם על שימוש בצ'קים ועל הדיווח של רוכשי נדל"ן. להלן נביא סקירה של ההוראות המרכזיות בחוק זה. 

הגבלת שימוש במזומנים
 

1. הגבלה בין שני "עוסקים" או בין "עוסק" לאדם פרטי: הגבלת תשלום מזומן בעסקה ל- 11,000 ש"ח (6,000 ש"ח לפי חוק ההסדרים), או 10% מסכום העסקה הכולל (כנמוך מבין שני סכומים אלה). 
 

2. הגבלה בין שני "פרטיים" שאינם עוסקים: הגבלת תשלום מזומן ל-50,000 ש"ח (15,000 ש"ח לפי חוק ההסדרים), גם כאשר מדובר במתנה למי שאינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה. 
 

3. הערות כלליות להגבלות הנ"ל:
 

3.1 "עוסק": מי שרשום כעוסק מורשה או פטור במע"מ.

3.2 "עסקה" כוללת: שרות, שכר עבודה, תרומה, הלוואה. 

3.3 בתשלום תקופתי (שכירות חודשית, שרות בריטיינר חודשי וכו'): כל תשלום מהווה עסקה. 

3.4 עסקה שעניינה מזומן (מתן הלוואות, חלפנות כספים וכו'): סכום המזומן לא יהיה חלק מסכום העסקה. 

3.5 עסקה עם תייר: ההגבלה היא לסכומים גבוהים יותר. 

3.6 תשלום ב"שווה כסף": כמוהו כמזומן לעניין חוק זה. 

3.7 ההגבלות לא חלות על תשלום לרשויות המדינה ולא על העברת כספים בתוך משפחה (מקרבה ראשונה). 

3.8 ציון אמצעי תשלום: עוסק חייב לציין את אמצעי התשלום בכל קבלה או העברה של כספים. 

הגבלות על שימוש בצ'קים

1. אסור לעוסק לתת או לקבל צ'קים פתוחים. 

2. אסור לפרטי לקבל צ'ק פתוח בסכום שמעל 5,000 ש"ח. 

3. אפשר להסב צ'ק פעם אחת בלבד ובתנאי שעל הצ'ק ירשמו השם ומספר תעודת הזהות של המסב. 

הגבלות בדיווח עסקת מקרקעין

1. רוכש מקרקעין חייב לציין את מקורות המימון לרכישה שמבצע. 

2. אי מילוי התנאי הנ"ל ימנע מהרוכש קבלת "אישורי מיסים" מה שימנע את רישום הזכויות במקרקעין על שמו. 

 

סנקציות בעת הפרת החוק
 

1. במישור האזרחי:

1.1 הטלת קנס ("עיצום כספי") בגובה 30%-15% מסכום העבירה.

1.2 בעבירה חוזרת במשך שנתיים יוטל כפל קנס.

1.3 ערעור על העיצום הכספי תוך 45 יום מהטלתו. נדחה הערעור- ניתן לפנות לביהמ"ש. 
 

2. במישור הפלילי:

2.1 במקום הטלת העיצומים האזרחיים הנ"ל, ניתן להגיש כתב אישום כנגד עובר העבירה. העונש למי שיורשע: קנס ומאסר.  

2.2 בנסיבות חמורות של "מרמה" או "רישום כוזב" ניתן להטיל עונש מאסר של עד 3 שנים. 

יישומו של החוק
 

א. החוק הוא דרמטי מעצם הטלת אחריות גם על נותן התשלום וגם על המקבל, ויש בכך שינוי סדרי עולם. 

ב. רשות המיסים היא האחראית על יישומו של החוק, והבדיקה נעשית במסגרת ביקורות ניהול הספרים שמבוצעות. 

ג. רשות המיסים מצביעה בהסתמך על הביקורת שלה על "רמת ציות" של למעלה מ-80% להוראות החוק. 

ד. בנק ישראל מדווח על קיטון בכמות המזומנים שבידי הציבור מאז יישום החוק, מה שמלמד על הצלחה. 

ה. יחד עם זאת, גם ברשות המיסים וגם בבנק ישראל רואים נסיגה בנתונים בעקבות משבר הקורונה. 

ו. חולשת החוק היא בהיותו מכוון לנישומים שנמצאים במערכת, אך אינו מגיע לאלה שכלל לא רשומים ועובדים רק "בשחור". 

יחד עם זאת, אין ספק שהחוק יצר שינוי שמקשה גם על האוכלוסייה שפועלת "מתחת לרדאר" לפעול באותה חופשיות שהכירו. 

 

משרדנו ערוך לטפל בכל ההיבטים הנובעים מיישום החוק להגבלת השימוש במזומן. 

 

bottom of page