top of page
Midsection of businessman working  with financial documents at desk.jpg

שימוע לפסילת ספרים

בעלי עסקים רבים מכירים את הרגע הקשה בו "נופלת" עליהם במפתיע ביקורת של מס הכנסה. חשש זה מוצדק מכיוון שביקורת ניהול ספרים שלא עוברת כהלכה, עלולה לגרור אחריה נזק רב בהמשך.

כדי לטפל בצורה טובה ונכונה באירועים אלה, חייבים בכל פניה או ביקורת של רשות המיסים, להבין את מסגרת ההליך המסוים בו מתבצעת אותה ביקורת. הליכים שונים כדוגמת: ביקורת ניהול ספרים, ביקורת שומה או הזמנה לחקירה - יטופלו בדרך שונה לחלוטין. הבנה של מהות התהליך, תצייד את בעל העסק בהנחיות מדויקות יותר כיצד עליו לנהוג כדי שזכויותיו לא יפגעו. מכיוון שאלמנט הזמן פה הוא משמעותי, חשוב שההתייעצות עם איש מקצוע תיעשה מוקדם ככל האפשר.   

ביקורת ניהול ספרים שמסתיימת בהודעה על כוונה לפסילת ספרים מחייבת בחינה, הגשת בקשה מנומקת בכתב להימנע מהפסילה (תוך 14 או 30 יום תלוי בסוג ההליך) ולרוב מצריכה הגעה לשימוע ודיון בבקשה שהוגשה.    

bottom of page