top of page
Image by Mika Baumeister

 מיסוי נכסים עסקיים

מס על השכרת משרד

מיסוי נכסים עסקיים שונה ופחות מורכב ממיסוי דירות מגורים כפי שפורט בהרחבה. מיעוט המסלולים וההקלות, מוביל לכך שהמיסוי לרוב גבוה יותר מאשר בדירות מגורים, ולכן חשוב לבדוק את נושא המיסוי בקפידה כשבוחנים את הכדאיות הכלכלית של השקעה בנכס עסקי.

 

גם על רכישה ומכירה של נכס עסקי (עבור מי שלא מחזיק את הנכסים כמלאי כמו קבלן) משולם מס רכישה ומס שבח בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין. מס הרכישה הוא קבוע ואחיד (6%) למעט אם מדובר בקרקע שהתקבל לגביה היתר בניה תוך שנתיים מהרכישה (הפחתה ל-5%). מס השבח יהיה בגובה 25% מהרווח הנקי בעת מכירה של נכס מסחרי.

 

בעת השכרת נכס מסחרי, וכדי לעשות בדיקת כדאיות כלכלית נאותה, יש לקחת בחשבון את הנקודות הבאות:

 

1. הכנסות מהשכרת נכס עסקי מחייבת פתיחת תיק במס הכנסה ובדרך כלל גם במע"מ.
 

2. על ההכנסות מהשכרה חל 17% מע"מ אותו יעביר המשכיר בעצמו או באמצעות השוכר לרשות המיסים (חשבונית עצמית).

3. על משלם השכירות העסקית חלה חובת ניכוי במקור של 35% מהסכום שהוא מעביר למשכיר (למעט אם המשכיר מציג לו אישור ניכוי במקור נמוך יותר או פטור).

 

4. משכיר הנכס ידווח על ההכנסות מההשכרה העסקית במסגרת דו"ח שנתי למס הכנסה על כלל הכנסותיו, וישלם על ההכנסה נטו מההשכרה מס מלא בהתאם לשאר ההכנסות שלו.

 

5. מי שמשכיר נכס אשר שימש אותו כעסק במשך יותר מ-10 שנים, או שגילו מעל 60, יקבל הקלות בגובה המס אותו ידרשו לשלם.

 

לכן, גם במקרה כזה, ובעיקר למי ששוקל להשקיע בנכס עסקי, יש חובה לבצע מראש את כל הבדיקות הנ"ל כדי לאמוד את גובה המיסים שיחולו על ההכנסות שיקבל. רק כך ניתן יהיה לבצע הערכת כדאיות כלכלית נכונה של ההשקעה, ואנו כאן לעזור בדיוק בעניינים אלה.

השיטה שלנו - הכל במקום אחד 

החזר כספי

3

טיפול בהטבות והחזרי מס

הגשת דיווחי מס

2

עבודה מול רשות המיסים

הכנה והגשה של דיווחי מס

תשלום מס על השכרת דירה

פגישת יעוץ 

איתור צרכים
התאמת מסלול המיסוי המיטבי 

bottom of page